Ubytovací poriadok

Všeobecne platné ustanovenia Hostel SILENSA

1. V Hostel SILENSA a v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové - prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahujem na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).

2. V prípade POŽIARU je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle Požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.

3. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby, a to ani v izbe ani v ostatných priestoroch Hostel SILENSA. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt, a ktorá je zodpovedná podľa zákona.

4. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu, ktorých vyčlenil iné miesto. Na úschovu takýchto vecí sa hosť informuje na recepcii.

5. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch. Na všetkých nefajčiarskych izbách platí prísny zákaz fajčenia.

6. Pri onemocnení alebo poranení klienta nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.

7. Psy a iné zvieratá majú vstup do zariadenia dovolený za poplatok.

8. Pred ODCHODOM z izby je hosť povinný riadne UZATVORIŤ všetky okná, uzavrieť vodovodné kohútiky, ZHASNÚŤ svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, VYPNÚŤ elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v izbe, riadne zamknúť vchodové dvere apartmánu a kľúč s príveskom od izby odovzdať na recepcii Hostel SILENSA.

9. Za stratu kľúča s príveskom účtujeme 25,-EUR.

10. Prevádzkovateľ Hostel SILENSA má právo, za prítomnosti ubytovaného hosťa,SKONTROLOVAŤ jeho energetické správanie, napr. je zakázané DLHODOBO VETRAŤ sa súčasne mať zapnutý radiátor/ohrievač. Je zakázané zbytočne plytvať/PÚŠŤAŤ VODU z vodovodu alebo WC. Prevádzkovateľ pri zistení porušenia energetického správania/plytvania má právo udeliť hosťovi/ubytovanému Napomenutie alebo Finančnú pokutu od 20,-EUR do 200,-EUR alebo UKONČIŤ predčasne ubytovanie BEZ NÁHRADY, resp.jednorázovo započítať pokutu s uhradeným poplatkom za ubytovanie.

11. Prípadné ZÁVADY je hosť povinný okamžite NAHLÁSIŤ na RECEPCII alebo telefonicky +421 904 520 520.

12. Parkovisko Hostel SILENSA je bezplatné a nie je strážené. Hostel SILENSA nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať len na parkovisku, ktoré sa nachádza pred a pod budovou. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci.

13. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia sa riadia podľa Reklamačného poriadku.

14. V prípade nevyužitia zákazníkom rezervovaných a uhradených služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane zákazníka alebo bez uvedenia dôvodov v celom rozsahu (predčasný odchod z pobytu,neskorší dátum nástupu na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.

15. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.

16. Prevádzkovateľ má právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť a sú platné ich zverejnením na www.hostelsilensa.sk

Tieto podmienky platia od 15.2.2022